Skuteczne zastrzeganie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy startującego w przetargu

Jedną z fundamentalnych zasad prowadzenia postepowań ws zamówień publicznych, jest zasada jawności. Poprzez jej zachowanie, materializują się pozostałe zasady określone w art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zachowanie uczciwej konkurencji, równe traktowanie wykonawców, bezstronność, obiektywizm i poszanowanie przepisów prawa. Przepis art. 8 ust. 1 ustawy Pzp mówi o jawności postępowania, ale rozciąga się ona również na czynności podejmowane przez zamawiającego na etapie przygotowania postępowania oraz na umowę określającą zasady jego realizacji – art. 139 ust. 3 ustawy Pzp.

Ochrona podwykonawcy w procesie inwestycyjnym

Obowiązujące przepisy prawa przewidują szczególny rodzaj ochrony podwykonawców, biorących udział w procesie inwestycyjnym. Medal ma jednak dwie strony. Zdarzyć się bowiem może, że inwestor (np. gmina) nawet jeżeli zapłacił już dawno generalnemu wykonawcy za wykonana pracę,będzie dodatkowo zmuszony do wypłacenia części wynagrodzenia należnego podwykonawcy, którego ten nie otrzymał od wykonawcy.

Terminy na wniesienie odwołania do KIO od rozstrzygnięcia postępowania.

Brak jednoznacznego określenia w ustawie Prawo zamówień publicznych rozpoczęcia biegu terminu na wniesienie odwołania do KIO w praktyce może utrudniać skuteczne wykonywanie uprawnień i obowiązków w procesie udzielania zamówień publicznych.

Prounijna wykładnia prawa krajowego – znaczenie, zasady i zakres jej zastosowania

Wraz z przystąpieniem Polski do Wspólnot Europejskich  (obecnie, po zmianach, które weszły w życie 1 grudnia 2009 r. - Unii Europejskiej) i przyjęciem ich dorobku prawnego, organy administracyjne i sądownicze w Polsce stanęły przed problemem rozwiązywania kolizji pomiędzy aktami prawa krajowego i unijnego. Jedną z zasad służących rozwiązywaniu takich konfliktów jest tzw. zasada prounijnej wykładni prawa krajowego*.

Leasing operacyjny, czy finansowy?

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych wybór pomiędzy kredytem, leasingiem finansowym albo leasingiem operacyjnym powinien być uzależniony od skutków dla budżetu takich jednostek.

Tagi: innowacje

W poszukiwaniu źródła przychodu w sektorze finansów publicznych

Parę dni temu, 16 kwietnia br., Rada Ministrów przyjęła projekt założeń  nowelizacji  ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r., nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) („Ustawa o obligacjach”). Teraz materiał zostanie skierowany do rządowego centrum legislacji celem wypracowania projektu konkretnych przepisów.

Tagi: innowacje

Obligacje komunalne – czyli emituję, więc jestem

Efektywne zarządzanie gminą, powiatem czy województwem powinno być skoncentrowane przede wszystkim na rozwoju infrastruktury i poprawie jakości usług w strefach, za które odpowiedzialny jest samorząd. Rozwój ten wymaga prowadzenia przez osoby zarządzające jednostkami samorządu terytorialnego odważnej ale i jednocześnie odpowiedzialnej polityki inwestycyjnej.

Tagi: innowacje

„Rewolucja śmieciowa”- ostatnie zmiany w prawie dotyczące podejmowania uchwał i organizacji przetargu

Nareszcie dopuszczalne  stanie się elastyczne ustalanie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez łączne zatosowanie wskazanych w ustawie kryteriów (liczby mieszkańców, ilość zużytej wody, powierzchnia lokalu).

Postępowanie uzupełniające w świetle orzecznictwa KIO

Na żądanie zamawiającego wykonawca uzupełnia brakujące dokumenty lub potwierdza spełnianie warunków udziału w procesie albo spełnianie przez oferowane dostawy/ usługi/ roboty budowlane wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia.

Postępowanie korygujące w świetle orzecznictwa KIO

Poprawianie oczywistych omyłek nie powinno mieć miejsca w przypadku uprzedniego żądania wyjaśnień w tym samym zakresie, albowiem czynność taka demonstruje brak przymiotu oczywistości omyłki w treści oferty. W przypadku innych omyłek, polegających na niezgodności oferty z treścią siwz, których poprawienie nie ma istotnego wpływu na treść oferty wyjaśnienia mogą okazać się niezbędne.

OIRP Warszawa

Media

Szukaj

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego

Radosław Mytkowski

 

al. Wilanowska 7 a l. 32
02-765 Warszawa

tel: 604 142 074

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.