Skuteczne zastrzeganie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy startującego w przetargu

Jedną z fundamentalnych zasad prowadzenia postepowań ws zamówień publicznych, jest zasada jawności. Poprzez jej zachowanie, materializują się pozostałe zasady określone w art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zachowanie uczciwej konkurencji, równe traktowanie wykonawców, bezstronność, obiektywizm i poszanowanie przepisów prawa. Przepis art. 8 ust. 1 ustawy Pzp mówi o jawności postępowania, ale rozciąga się ona również na czynności podejmowane przez zamawiającego na etapie przygotowania postępowania oraz na umowę określającą zasady jego realizacji – art. 139 ust. 3 ustawy Pzp.

Postępowanie uzupełniające w świetle orzecznictwa KIO

Na żądanie zamawiającego wykonawca uzupełnia brakujące dokumenty lub potwierdza spełnianie warunków udziału w procesie albo spełnianie przez oferowane dostawy/ usługi/ roboty budowlane wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia.

Postępowanie korygujące w świetle orzecznictwa KIO

Poprawianie oczywistych omyłek nie powinno mieć miejsca w przypadku uprzedniego żądania wyjaśnień w tym samym zakresie, albowiem czynność taka demonstruje brak przymiotu oczywistości omyłki w treści oferty. W przypadku innych omyłek, polegających na niezgodności oferty z treścią siwz, których poprawienie nie ma istotnego wpływu na treść oferty wyjaśnienia mogą okazać się niezbędne.

Postępowanie korygujące – dopuszczalność poprawiania tzw. innych omyłek

Omawiając zagadnienie dopuszczalności poprawiania omyłek w ramach przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, należy zwrócić szczególną uwagę na niejednolite orzecznictwo KIO.

Postępowanie wyjaśniające w świetle orzecznictwa KIO

Przed podjęciem czynności, w ramach postępowania wyjaśniającego, należy rozróżnić treść oferty (oferta sensu stricto), od dokumentów do niej załączanych. Przedmiot wyjaśnień wyznacza bowiem granice kompetencji zamawiającego.

Postępowanie naprawcze w procesie udzielania zamówienia publicznego

W celu szybkiego i sprawnego przeprowadzenia procesu identyfikacja wady złożonej oferty, w tym załączanych do niej dokumentów, powinna automatycznie łączyć się z realizacją przygotowanego planu konwalidacji takiej oferty albo planu jej eliminacji.

OIRP Warszawa

Media

Szukaj

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego

Radosław Mytkowski

 

al. Wilanowska 7 a l. 32
02-765 Warszawa

tel: 604 142 074

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.