Krajowa Izba Odwoławcza

Czym jest KIO?

Krajowa Izba Odwoławcza (w skrócie KIO) to instytucja powołana ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 roku nowelizującą ustawę Prawo zamówień publicznych. Stanowi organ właściwy do rozpoznawania odwołań, które są wnoszone w postępowaniu o przyznanie zamówienia publicznego. Postępowanie ma charakter polubowny, a od orzeczenia przysługuje skarga do sądu okręgowego. W skład KIO wchodzi do 100 członków. Powoływani i odwoływani są przez Prezesa Rady Ministrów z grona osób spełniających ustawowe wymagania i uzyskujących najlepsze wyniki przy postępowaniu kwalifikacyjnym.

Jakie są kompetencje Izby?

Podstawowym przedmiotem tego organu jest rozpatrywanie odwołań od niezgodnych z przepisami ustawy czynności osób ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych. W ramach kompetencji Izby znajduje się także rozpoznanie wniosków o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed rozstrzygnięciem odwołania. Izba rozpatruje ponadto zastrzeżenia dotyczące wyników kontroli prowadzonych prze Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Odwołanie do KIO – kto może skorzystać?

W świetle art. 180 ust.1 odwołanie do KIO przysługuje tylko w przypadku niezgodnej z przepisami ustawy czynności osoby zamawiającej, która została podjęta w postępowaniu o udzielenie zamówienia, bądź w momencie zaniechania czynności, do której zamawiający się zobowiązał. W przypadku rozpatrywania postępowania o wartości mniejszej niż kwoty zaznaczone w przepisach prawnych (art. 11 ust.8) odwołanie do KIO jest możliwe w przypadku czynności:

 • wyboru tryby negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki bądź zapytania o kwotę;
 • opisu metody oceniania przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
 • wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 • odrzucenia propozycji odwołującego.

Jakie wymagania formalne należ spełnić?

Określone zostały przepisami (art.180 ust.3) wymagania formalne, w świetle których należy:

 • przedstawić czynność lub wskazać zaniechanie czynności, wobec której zarzuca się niezgodność z przepisami;
 • przedstawić w zwięzłej formie zarzuty;
 • określić żądania;
 • wykazać faktyczne oraz prawne czynności uzasadniające wniesienie odwołania.

Jaki jest koszt postępowania?

Kwota wpisu jest uzależniona od wysokości wartości zamówienia i jego rodzaju. Wysokość wpisu od odwołania wynosi w przypadku:

 • postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy i usługi; w konkursie:
  • *7500 zł – gdy wartość zamówienia jest niższa od wysokości kwoty określonej w rozporządzeniu Prezesa RM w związku z wartościami zamówień i konkursów, od który konieczne jest przekazywanie zgłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
  • *15000zł – gdy wysokość kwoty zamówienia jest równa lub przekracza wartości określone w Rozporządzeniu;
 • postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane:
  • *10000zł – gdy wysokość kwoty zamówienia nie przekracza wartości ustalonych Rozporządzeniem;
  • *20000zł – gdy wysokość kwoty zamówienia jest równa lub przekracza wartości ustalone Rozporządzeniem.

OIRP Warszawa

Media