Publikacje

Moje wybrane publikacje:

 

  • „Co poświadcza polisa" (w) Przetargi Publiczne nr 6/2012,

„Głównym celem postępowania jest wybór wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na irracjonalność żądania dokumentów, które z jednej strony będą miały (jeżeli w ogóle) znikome znaczenie na etapie wykonania zadania, z drugiej zaś będą (mogą zostać) wykorzystane w celu eliminacji wykonawców. W odniesieniu do warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający może wskazać minimalne wymagania proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, tym niemniej zobowiązany jest zachować niezbędną równowagę między swoim interesem (polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia publicznego) a interesem poszczególnych wykonawców, których nie wolno – w drodze wprowadzania nadmiernych i wygórowanych wymagań – eliminować z udziału w postępowaniu (...)"

 

  • „Pełna waga – pusta oferta" (w) Przetargi Publiczne nr 2/2012,

„Precyzyjne określenie sposobu obliczania ceny ma na celu m.in. porównanie i ocenę złożonych ofert. Określona cena nie musi zawsze stanowić pełnego wynagrodzenia, jakie wykonawca ostatecznie otrzyma z tytułu wykonania zamówienia. Zdarza się, że stanowi tylko część pełnego wynagrodzenia. Możliwe jest też przyjęcie, że cena ofertowa stanowić będzie pełne wynagrodzenie (będzie jedynym składnikiem) albo tworzyć będzie granicę zobowiązania pieniężnego zamawiającego wobec wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia. Cena jest bowiem z jednej strony obligatoryjnym kryterium oceny ofert, z drugiej zaś niezbędnym elementem każdej oferty (...)"

 

  • „Cena niejedno ma imię" (w) Przetargi Publiczne nr 9/2011,

„Zgodnie z art. 725 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, wynagrodzenie za prowadzenie rachunku bankowego nie należy do świadczeń głównych, dlatego dotychczas, w procesie udzielania zamówień publicznych na bieżącą obsługę bankową, oferowane były symboliczne opłaty, których dopuszczalną, dolną granicą normy była miesięczna opłata ryczałtowa w wysokości 1 gr (...) W ocenie KIO cena ofertowa za bieżącą obsługę bankową w okresie 60 miesięcy, ustalona na poziomie 1 gr, pozostaje nadal ceną realną, zgodną z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz pozwala na okresowe (miesięczne) rozliczenie między stronami umowy w sprawie zamówienia publicznego."

 

  • „Zamówienia Praktyczne" (w) Business&More Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 2/2010

„(...) Zamawiający powinien aktywnie uczestniczyć w postępowaniu odwoławczym. Z jednej strony ma prawo do przedstawienia odpowiedzi na odwołanie (co może czasami spowodować wycofanie odwołania przez odwołującego), z drugiej zaś strony jest uprawniony do weryfikacji swojego rozstrzygnięcia, a nawet jego zmiany. Jeżeli zrobi to odpowiednio szybko (uwzględnienie zarzutów podniesionych w odwołaniu w całości) może uniknąć wszelkich konsekwencji, związanych z kosztami postępowania. Jeżeli bowiem przed terminem rozprawy przed KIO zamawiający uwzględni podniesione w odwołaniu zarzuty w całości - Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy. W takim wypadku koszty postępowania znoszą się wzajemnie, a odwołujący otrzymuje zwrot wpłaconej przez niego kwoty tytułem opłaty za odwołanie. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, kiedy do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo przystąpił, jednakże nie wyraził sprzeciwu na uwzględnienie odwołania przez zamawiającego. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Jeżeli zamawiający spóźni się z wycofaniem się z uprzednio podjętej decyzji i zrobi to dopiero po otwarciu rozprawy przed KIO ponosi koszty postępowania (...)"

OIRP Warszawa

Media

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego

Radosław Mytkowski

 

al. Wilanowska 7 a l. 32
02-765 Warszawa

tel: 604 142 074

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.