Skuteczne zastrzeganie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy startującego w przetargu

Photo by Kristina Flour

Jedną z fundamentalnych zasad prowadzenia postępowań ws zamówień publicznych, jest zasada jawności. Poprzez jej zachowanie, materializują się pozostałe zasady określone w art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zachowanie uczciwej konkurencji, równe traktowanie wykonawców, bezstronność, obiektywizm i poszanowanie przepisów prawa. Przepis art. 8 ust. 1 ustawy Pzp mówi o jawności postępowania, ale rozciąga się ona również na czynności podejmowane przez zamawiającego na etapie przygotowania postępowania oraz na umowę określającą zasady jego realizacji – art. 139 ust. 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 8 ust. 2, jawność prowadzonego postępowania może zostać ograniczona tylko poprzez zaistnienie okoliczności przewidzianych w ustawie. W domyśle ustawodawca odwołuje się wyłącznie do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. To zastanawiające, bowiem ustawodawca zdaje się nie dostrzegać, że przepisy innych ustaw, jak np. ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2005 Nr 196 poz. 1631 ze zm.), czy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr. 101 poz. 926 ze zm.), również mogą stać na przeszkodzie jawności postępowania.

Co do zasady jednak, jawność obejmuje zarówno dokumentację postępowania, jak i podejmowane w celu jego przygotowania i przeprowadzenia czynności zamawiającego. Ustawa nie reguluje sposobu udostępniania dokumentacji postępowania i w tym zakresie odsyła do przepisów wykonawczych.  Jawność dokumentów powstałych w związku z prowadzeniem postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego dotyczy również dokumentów składanych w trakcie jego trwania przez uczestników, tj. wykonawców zainteresowanych pozyskaniem zamówienia. Oznacza to, że złożona w przetargu oferta, bądź wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, są co do zasady jawne i mogą być udostępniane odpowiednio od ich otwarcia – w przypadku ofert, bądź upływu terminu wyznaczonego na ich składanie – w przypadku wniosków. Nierzadko jednak wykonawcy biorący udział w przetargu publicznym, w składanej ofercie, bądź wniosku ujawniają zamawiającemu szerszy zakres informacji dot. prowadzonej przez nich działalności, aniżeli pozostałym kontrahentom. Mając na względzie ochronę ich interesu, ustawodawca w ust. 3 omawianego artykułu wprowadził ograniczenie zasady jawności w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Aby uznać określoną informację za tajemnicę przedsiębiorstwa, musi ona posiadać 3 cechy:

 • mieć charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny
 • być tajemnicą, co oznacza, że nie została ujawniona do publicznej wiadomości
 • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności

Powyższy katalog wynika z definicji tajemnicy przedsiębiorstwa określonej w art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.). Oznacza to, że Wykonawca nie może zastrzegać określonych danych w sposób dowolny. Zastrzeżenie tajemnicy ma charakter wyjątkowy, jako wyjątek od zasady jawności postępowania i ocena, czy przekazywana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa winna zostać każdorazowo dokonana przez wykonawcę w odniesieniu do przywołanego przepisu i na etapie poprzedzającym jej przekazanie. Informacje te ze swojej istoty muszą dotyczyć kwestii, „których ujawnianie obiektywnie mogłoby negatywnie wpłynąć na sytuację przedsiębiorcy (informacje takie muszą mieć choćby minimalną wartość) z wyłączeniem informacji, których upublicznienie wynika np. z przepisów prawa.” (Wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2014 r. sygn. I OSK 2112/13). O ile jednak wykonawcy biorący udział w przetargach, chcąc uchronić się przed wścibskimi konkurentami, najchętniej oznaczyliby jako poufny możliwie najszerszy zakres informacji dotyczących ich działalności, o tyle nie każdą informację można za taką uznać (vide art. 8 ust. 3 zdanie drugie), a te, które można, należy zastrzec skutecznie. Jak to zrobić?

Aby skutecznie zastrzec dane, które wykonawca zakwalifikował jako poufne, a które przekazuje zamawiającemu wraz ze składaną ofertą lub wnioskiem, musi on spełnić wymogi określone w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. Przed nowelizacją ustawy z dnia 19 października 2014 r., dla zachowania w poufności informacji, które wykonawca uznawał za tajemnicę przedsiębiorstwa, wystarczyło, aby wraz ze składaną ofertą, lub wnioskiem złożył oświadczenie o zastrzeżeniu informacji jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W obecnym brzmieniu przepisu obowiązek ten rozszerzony został o konieczność wykazania, że zastrzeżone przez wykonawcę informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oznacza to, że ciężar podjęcia wszystkich niezbędnych działań w celu ochrony danych mających dla wykonawcy rangę tajemnicy przedsiębiorstwa spoczywa na nim samym. Zamawiający otrzymując od wykonawcy dokumenty i oświadczenie o obowiązku zachowania w poufności części przekazanych w nich informacji, musi otrzymać również pisemne uzasadnienie takiego ich zakwalifikowania, aby móc dokonać oceny zasadności i prawidłowości ich zastrzeżenia. Jako, że to na zamawiającym spoczywa obowiązek badania i oceny skuteczności poczynionego zastrzeżenia (vide wyrok KIO z dnia 13 grudnia 2013 r. sygn. KIO 2767/13), wydaje się, że brak załączenia przez wykonawcę do składanego oświadczenia stosownego uzasadnienia, w świetle obecnie obowiązującego przepisu, może zwalniać zamawiającego z konieczności zachowania w poufności zastrzeżonych informacji, bez podejmowania czynności sprawdzających. Jak bowiem uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 października 2000 r. sygn. I CKN 304/2000, to na przedsiębiorcy spoczywa bezwzględny obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia informacji wrażliwej i jeżeli sam przedsiębiorca zaniedbał tego obowiązku to nie może już powoływać się na jego ochronę. Co za tym idzie, wydaje się, że zwolnienie zamawiającego z obowiązku zachowania poufności wobec nieskutecznie zastrzeżonych informacji implikuje możliwość ich udostępniania wszystkim zainteresowanym na ich żądanie.

Nowelizacja ustawy Pzp nie rozszerzyła katalogu dokumentów, do których uzupełnienia, wobec braku ich złożenia wraz z ofertą lub wnioskiem, wzywać może zamawiający. Jeśli zatem wykonawca nie zadba o to, by wykazać zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zamawiający nie ma możliwości wezwania wykonawcy do spełnienia obowiązku z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez uzupełnienie uzasadnienia zastrzeżenia. W świetle brzmienia przepisu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przywołanego orzeczenia Sądu Najwyższego, tego zaniedbania wykonawcy, zamawiający nie jest w stanie konwalidować.

Niezasadne, bądź niedostateczne zastrzeżenie przez wykonawcę informacji z powołaniem się na tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi natomiast przesłanki odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Powyższe stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 października 2005 r. (sygn. akt III CZP 74/05). Sankcją zatem pozostaje dla wykonawcy ujawnienie danych, których wolałby nie ujawniać, co niejednokrotnie może okazać się bardziej dotkliwe, niż odrzucenie jego oferty.

Co istotne, obowiązek wykazania zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa spoczywa na wykonawcy na każdym etapie postępowania. Jeśli zatem składane przezeń wyjaśnienia np. w zakresie rażąco niskiej ceny, z uwagi na treść miałyby pozostać poufne, obowiązany on jest złożyć wraz z treścią wyjaśnień, również uzasadnienie zachowania wobec nich poufności.

Ostatnią kwestią, która wymaga uwzględnienia jest stopień szczegółowości przekazywanego uzasadnienia. Mając na względzie, że ciężar wykazania skuteczności zastrzeżenia spoczywa każdorazowo na wykonawcy, nie może on poprzestać na przywołaniu brzmienia przepisu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uzasadnienie powinno w sposób możliwie najbardziej wyczerpujący potwierdzać, że okoliczności uzasadniające uznanie informacji za wrażliwą faktycznie zaistniały. Szczególnie, że wykonawca podjął działania mające na celu zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa przez wszystkich, którzy mogliby mieć styczność z tak oznaczonymi danymi. Okazać się to może kluczowe na wypadek sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą, gdzie to wykonawcy przyjdzie bronić prawidłowości dokonanego zastrzeżenia.

Reasumując, jeśli wykonawca nie zastrzega informacji o swojej nazwie, adresie, cenie, terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji oraz warunkach płatności (art. 8 ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp), może zadbać o zachowanie w poufności wielu danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeśli wypełni dyspozycję art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, a poczynione zastrzeżenie nie będzie zmierzało jedynie do utrudnienia innym wykonawcom dostępu do dokumentacji postępowania, może skutecznie ochronić wrażliwe informacje dotyczące prowadzonej przez siebie działalności.

Joanna Kieliszewska

Poinformuj znajomych

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Inne artykuły na blogu

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ………………………….

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

O blogu

Cieszę się, że mogę Państwa powitać na moim blogu. To miejsce gdzie będzie można dowiedzieć się nieco więcej o stronie praktycznej prawa zamówień publicznych, aniżeli o dosłownym brzmieniu przepisów ustawy.

Zło na świecie płynie niemal zawsze z niewiedzy, dobra zaś wola może wyrządzić tyleż szkód, co niegodziwość, jeśli nie jest oświecona (…).

Albert Camus

W ramach omawianych zagadnień akcent położony będzie zarówno na prawidłowym stosowaniu prawa przez zamawiającego w ramach przyznanych mu kompetencji, jak i realizowaniu przez wykonawców uprawnień, a także czynieniu przez nich zadość obowiązkom wynikającym z przepisów. Wydaje się bowiem, że czasami znajomość przepisów okazuje się być niewystarczająca w ich pełnym zrozumieniu, określeniu rzeczywistego ratio legis oraz kształtowaniu świadomości prawnej osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych. W obliczu częstych nowelizacji przepisów, niejednolitej linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej („KIO”), odmiennej ocenie prawnej niektórych zagadnień prezentowanej przez KIO i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a także nasilającej się konkurencji na rynku zamówień publicznych, zachodzi potrzeba stworzenia swojego rodzaju systemu nawigacji w procesie udzielania zamówień publicznych.

Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać.

Marcus Tullius Cicero

Celem prowadzonego przeze mnie bloga jest sygnalizacja istniejących szans i zagrożeń w procesie udzielania zamówień publicznych. Moją ambicją będzie nie tylko gromadzenie, uporządkowanie i utrwalanie wiedzy, ale również wskazywanie na możliwości bezpiecznego zastosowania jej w praktyce. W moich wpisach będę przedstawiać komentarze do nowelizacji przepisów prawa, a także analizy aktualnych problemów prawa zamówień publicznych związanych zarówno z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu, jak i ubieganiem się o uzyskanie publicznego kontraktu.

Wszystkie materiały opublikowane na blogu zostały opracowane przeze mnie lub przez osoby współpracujące z Kancelarią. Wszelkie prawa do materiałów umieszczonych na blogu należą do mnie, o ile nie zastrzeżono inaczej. W prezentowanych artykułach zamieszczone zostały (podlinkowane) sygnatury akt cytowanych wyroków KIO (tym samym istnieje możliwość szybkiego zapoznania się z pełną treścią tychże wyroków KIO, opublikowanych na stronie www.uzp.gov.pl). 

Materiały mają charakter informacyjno – przeglądowy, a tym samym nie stanowią porady lub opinii prawnej. W sprawie uzyskania porady w indywidualnych sprawach lub opinii prawnej należy kontaktować się bezpośrednio z Kancelarią.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…