Prawo dla biznesu
Kancelaria specjalizująca się w obsłudze przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych...
Ponad 10 lat doświadczeń
W świadczeniu pomocy w procesie udzielania zamówień publicznych...
Wysokie standardy współpracy
Nowe podejście w doradztwie w sprawach zamówień publicznych...

O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Mytkowski świadczy pomoc prawną od 2009 roku. Specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze procesu udzielania zamówień publicznych, a także w branży IT oraz sektora bankowego. Kancelaria mieści się w Warszawie.

Właścicielem Kancelarii jest Radosław Mytkowski – radca prawny od 2006 roku, wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie (WA-6458). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także Podyplomowe Studium „Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych” (Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu) oraz Studia Podyplomowe „Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno – prywatnego” (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

Uzyskane, gruntowne, przygotowanie teoretyczne stało się fundamentem do rozwoju w pracy zawodowej. Początkowo jego doświadczenia zawodowe łączyły się z pracą w jednostkach sektora finansów publicznych na stanowisku podinspektora w jednostce samorządu terytorialnego, a także inspektora państwowego Najwyższej Izby Kontroli. Kolejnym etapem na ścieżce rozwoju zawodowego było świadczenie pomocy prawnej w Zespole Radców Prawnych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie, w tym udział w pracach komisji przetargowych i reprezentacja przed Zespołem Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych.

Zdobyta wiedza z zakresu funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, została następnie wzbogacona tzw. doświadczeniem biznesowym, nabytym w renomowanych kancelariach prawniczych.

Radca Prawny Radosław Mytkowski jest autorem publikacji w prasie branżowej, a także prowadzi szkolenia, w szczególności dedykowane dla pracowników firm biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych.

Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze procesu udzielania zamówień publicznych, w tym reprezentacją w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie. Usługi Kancelarii dedykowane są zarówno dla jednostek sektora finansów publicznych, jak i dla podmiotów prywatnych. Zapewniamy również kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym, począwszy od spraw cywilnych, administracyjnych aż po obsługę prawną działalności gospodarczej, w tym dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. Oferujemy szeroki wybór szkoleń dedykowanych przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Oferta

Nasza Kancelaria oferuje zarówno usługi w ramach jednorazowej współpracy, jak i podejmuje się kompleksowej realizacji stałych zleceń, dotyczących zarówno doradztwa, jak i reprezentowania klientów przed organami nadzorczymi. Współpracujemy z osobami fizycznymi oraz z przedsiębiorcami (zwłaszcza z małymi i średnimi firmami). Specjalizujemy się w procesie udzielania zamówień publicznych, w tym nadzorujemy przygotowanie i składanie ofert, reprezentujemy klientów w postępowaniach przed KIO. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem usług, oferowanych przez Kancelarię.

Każdorazowo przed przyjęciem zlecenia do realizacji dokonujemy szczegółowej analizy stanu faktycznego, nie tylko w oparciu o dokumenty, ale przede wszystkim na podstawie wywiadu z Klientem, w tym osobami mającymi bezpośredni kontakt z danym zagadnieniem. Jesteśmy również przygotowani do podejmowania szybkich decyzji pod presją czasu, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu. Staramy się używać optymalnych form komunikowania się z Klientem, w tym również przy uwzględnieniu nowoczesnych technologii. Dokładne i sprawne ustalenie stanu faktycznego staje się bowiem warunkiem koniecznym do oszacowania ryzyka (a więc wskazania na szanse ale również zwrócenia uwagi na zagrożenia) jakie łączy się z realizacją poszczególnego zlecenia.

Działając w interesie Klienta, za wszelką cenę staramy się nie narażać go na niepotrzebne generowanie kosztów lub stratę czasu. Unikamy kosztów własnych, które nie mają związku z jakością usług prawniczych. Oferta naszej Kancelarii jest adresowana do podmiotów, które oczekują korzystnej relacji rzetelnej usługi w stosunku do ceny. Zależy nam na bezpośredniej relacji zawodowej z Klientem. Gwarantujemy jakość oferowanych usług „skrojonych na miarę”, adekwatnych do zapotrzebowania każdego Klienta.

System rozliczeń z Klientami zwykle oparty jest na stawce godzinowej albo na zryczałtowanym koszcie obsługi. W przypadku stałej obsługi Klienta polecamy szczególnie rozliczenie w formie abonamentu – pakiet określonej liczby godzin (w zależności od rzeczywistego bieżącego zapotrzebowania) za wynagrodzeniem ryczałtowym.

W sprawie przygotowania indywidualnej oferty w oczekiwanym przez Klienta zakresie i wymiarze czasu proszę o kontakt z biuro@krpmytkowski.pl

Zasady współpracy

Publikacje

Moje wybrane publikacje:

  • „Co poświadcza polisa” (w) Przetargi Publiczne nr 6/2012,

„Głównym celem postępowania jest wybór wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na irracjonalność żądania dokumentów, które z jednej strony będą miały (jeżeli w ogóle) znikome znaczenie na etapie wykonania zadania, z drugiej zaś będą (mogą zostać) wykorzystane w celu eliminacji wykonawców. W odniesieniu do warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający może wskazać minimalne wymagania proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, tym niemniej zobowiązany jest zachować niezbędną równowagę między swoim interesem (polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia publicznego) a interesem poszczególnych wykonawców, których nie wolno – w drodze wprowadzania nadmiernych i wygórowanych wymagań – eliminować z udziału w postępowaniu (…)”

  • „Pełna waga – pusta oferta” (w) Przetargi Publiczne nr 2/2012,

„Precyzyjne określenie sposobu obliczania ceny ma na celu m.in. porównanie i ocenę złożonych ofert. Określona cena nie musi zawsze stanowić pełnego wynagrodzenia, jakie wykonawca ostatecznie otrzyma z tytułu wykonania zamówienia. Zdarza się, że stanowi tylko część pełnego wynagrodzenia. Możliwe jest też przyjęcie, że cena ofertowa stanowić będzie pełne wynagrodzenie (będzie jedynym składnikiem) albo tworzyć będzie granicę zobowiązania pieniężnego zamawiającego wobec wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia. Cena jest bowiem z jednej strony obligatoryjnym kryterium oceny ofert, z drugiej zaś niezbędnym elementem każdej oferty (…)”

  • „Cena niejedno ma imię” (w) Przetargi Publiczne nr 9/2011,

„Zgodnie z art. 725 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, wynagrodzenie za prowadzenie rachunku bankowego nie należy do świadczeń głównych, dlatego dotychczas, w procesie udzielania zamówień publicznych na bieżącą obsługę bankową, oferowane były symboliczne opłaty, których dopuszczalną, dolną granicą normy była miesięczna opłata ryczałtowa w wysokości 1 gr (…) W ocenie KIO cena ofertowa za bieżącą obsługę bankową w okresie 60 miesięcy, ustalona na poziomie 1 gr, pozostaje nadal ceną realną, zgodną z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz pozwala na okresowe (miesięczne) rozliczenie między stronami umowy w sprawie zamówienia publicznego.”

  • „Zamówienia Praktyczne” (w) Business&More Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 2/2010

„(…) Zamawiający powinien aktywnie uczestniczyć w postępowaniu odwoławczym. Z jednej strony ma prawo do przedstawienia odpowiedzi na odwołanie (co może czasami spowodować wycofanie odwołania przez odwołującego), z drugiej zaś strony jest uprawniony do weryfikacji swojego rozstrzygnięcia, a nawet jego zmiany. Jeżeli zrobi to odpowiednio szybko (uwzględnienie zarzutów podniesionych w odwołaniu w całości) może uniknąć wszelkich konsekwencji, związanych z kosztami postępowania. Jeżeli bowiem przed terminem rozprawy przed KIO zamawiający uwzględni podniesione w odwołaniu zarzuty w całości – Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy. W takim wypadku koszty postępowania znoszą się wzajemnie, a odwołujący otrzymuje zwrot wpłaconej przez niego kwoty tytułem opłaty za odwołanie. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, kiedy do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo przystąpił, jednakże nie wyraził sprzeciwu na uwzględnienie odwołania przez zamawiającego. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Jeżeli zamawiający spóźni się z wycofaniem się z uprzednio podjętej decyzji i zrobi to dopiero po otwarciu rozprawy przed KIO ponosi koszty postępowania (…)”

Artykuły

Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Mytkowski

al. Wilanowska 7 a l. 32
02-765 Warszawa

tel: 604 142 074
e-mail: biuro@krpmytkowski.pl

rm@kancelariamytkowski.pl

Izba Radców Prawnych w Warszawie