Postępowanie korygujące – dopuszczalność poprawiania tzw. innych omyłek

Photo by Free To Use Sounds

Omawiając zagadnienie dopuszczalności poprawiania omyłek w ramach przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, należy zwrócić szczególną uwagę na niejednolite orzecznictwo KIO.

Z jednej strony wskazuje się bowiem na potrzebę przyjęcia literalnej wykładni omawianego przepisu, ograniczającego możliwości jego zastosowania wyłącznie po spełnieniu określonych w tym przepisie warunków (stanowisko konserwatywne). Z drugiej strony orzecznictwo KIO prezentuje odmienny pogląd zezwalający na dokonywanie interpretacji rozszerzającej powołanego przepisu (stanowisko liberalne), który może jednak budzić uzasadniony sprzeciw przy uwzględnieniu celu postępowania korygującego, którym jest zmiana treści oferty, stanowiąca wyjątek od zasady niezmienności treści oferty.

Stanowisko konserwatywne

W powołanej wyżej uchwale KIO z dnia 19.10.2010 r., wskazano, że w dopuszczalność zastosowania przepisu uzależniona jest od 1) identyfikacji omyłki, 2) stwierdzenia, że omyłka ta należy do określonego rodzaju omyłek, tzn. omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią siwz oraz 3) uznania, że korekta takiej omyłki nie wpłynie w istotnym stopniu na treść oferty.

Podkreślenia również wymaga próba określenia granicy kwalifikowania błędu w treści oferty jako omyłki, podjęta przez Sąd Okręgowy w Krakowie, który w wyroku z dnia 29 stycznia 2010 r. (sygn. akt XII GA 429/09) stwierdził, że „Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 pzp, wprowadzony w celu uniknięcia licznych niegdyś przypadków odrzucania ofert z powodu błahych pomyłek, dopuszcza poprawienie niedopatrzeń, błędów niezamierzonych, opuszczeń, drobnych różnic itp. lecz wszystkie te zmiany muszą mieścić się w pojęciu „omyłki”. Z założenia zatem umyślne zastosowanie w ofercie materiału całkowicie odmiennego od projektu nie może być traktowane jako omyłka w tym sensie, który nadaje jej przepis art. 87 pzp.”

KIO zwraca uwagę na wyraźne uwarunkowania w zakresie stosowania wyjątku od zasady niezmienności treści oferty, wskazując, że „przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp nakłada na zamawiającego obowiązek poprawienia w ofercie omyłki, ale jedynie wówczas, gdy omyłka ta polega na niezgodności oferty z siwz (KIO 2255/10). W ocenie KIO „zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp zamawiający zobowiązany jest do poprawy w ofercie innych omyłek niż te, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2 pzp, które polegają na niezgodności treści oferty ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie powodują istotnych zmian w treści oferty. Szczególny charakter tego przepisu wskazuje, że jego stosowanie musi mieć pewne granice, które są wyznaczone koniecznością zachowania zasady przejrzystości i jawności postępowania oraz konieczności równego traktowania wszystkich wykonawców. Nieistotność lub istotność zmiany treści oferty w wyniku dokonania poprawy oceniana powinna być każdorazowo w zakresie danego postępowania i danej oferty, bowiemsam ustawodawca posługując się nieostrym określeniem owych omyłek wskazał na konieczność odniesienia owej czynności do konkretnego stanu faktycznego.” Zdaniem KIO „choć samo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie powinno być formalizmem samym w sobie a jego głównym zadaniem jest doprowadzenie do zawarcia umowy – to odstąpienie od formalizmu nie może być utożsamiane z modyfikacją reguł postępowania określonych ustawą i w konsekwencji prowadzić do wyboru w postępowaniu oferty, która nie jest zgodna z wymaganiami zamawiającego.” (KIO 2629/11).

Stanowisko liberalne

Tendencje do stosowania wykładni rozszerzającej przepisu zobowiązującego zamawiającego do poprawienia tzw. innych omyłek w ofercie jest dostrzegalna w licznej grupie wyroków KIO. Zdaniem KIO celem przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp jest niedopuszczenie do wyeliminowania z postępowania ofert na skutek zaistnienia niezgodności, które nie mają istotnego znaczenia dla przedmiotu zamówienia i oczekiwań zamawiającego. Aby powyższy cel został osiągnięty, przepis ten nie może być interpretowany zawężająco (KIO/UZP 1409/10). Skłonności do szerokiej interpretacji omawianego przepisu ujawniły się z całą mocą w wyroku KIO z dnia 7 maja 2012 r., gdzie stwierdzono, że „Na gruncie postanowień art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, ważne jest jedynie stwierdzenie faktu omyłki, a jej poprawienie jest możliwe nawet wtedy, gdy dotyka ona treści oferty, tyle, że ingerencja w treść oferty – nie może być istotna, nadmierna – w stosunku do pierwotnego oświadczenia woli wykonawcy, złożonego w ofercie – w tym przypadku, sprostowana pomyłka ingerując w treść oferty, nie powodowałaby żadnych odstępstw od wymagań siwz, czego przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp nie wyłącza. Skoro przywoływany przepis dozwala na poprawianie omyłek w ofercie, skutkujących jej niezgodnością z siwz, to tym bardziej zezwala na korektę takich omyłek, które same w sobie nie wykazują niezgodności z siwz” (KIO 842/12; KIO 849/12).

Znamienne, że prezentowany pogląd został w pełni podzielony przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie, który w wyroku z dnia 12 lipca 2012 r. (sygn. akt VI Ga 114/12) stwierdził, że „zakładając, iż po stronie zamawiającego istnieją wątpliwości odnośnie oczywistości omyłki, która to kwestia pozostaje kwestią ocenną, zamawiający winien dokonać sprostowania na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp. Błędne jest przy tym rozumowanie, iż w tymże trybie prostowane mogą być tylko omyłki, które dotyczą niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz). Uzasadnione jest przyjęcie, iż skoro ustawodawca dopuścił możliwość sprostowania omyłki, która powoduje niezgodność z siwz to tym bardziej uzasadnione jest dokonanie sprostowania w zakresie, który nie jest niezgodny z warunkami przetargu (a maiori ad minus).” Wydaje się jednak, że wnioski do jakich doszedł Sąd Okręgowy, w powołanym wyroku, są zbyt daleko idące, a dokonana wykładnia omawianego przepisu jest nieprawidłowa. Trudno zgodzić się bowiem z wnioskowaniem a fortiori a maiori ad minus (wnioskowanie polegające na uznaniu, że jeżeli wolno więcej, to tym bardziej wolno mniej) w przypadku kiedy zakres przedmiotowy przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp odnosi się do obowiązków, a nie do uprawnień zamawiającego. Ponadto nie sposób zgodzić się z poglądem Sądu Okręgowego, który w uproszczeniu sprowadza się do tezy, że jeżeli pewnego rodzaju omyłki kwalifikują się do poprawienia, to tym bardziej omyłki innego rodzaju podlegają korekcie. Wydaje się, że za wyjątkiem faktycznie nieostrego zwrotu, jakiego użył ustawodawca w omawianym przepisie dotyczącego ”istotności zmiany treści oferty”, jego pozostała część jest jednoznaczna, a w konsekwencji nie wymaga dokonywania dodatkowej interpretacji (clara non sunt interpretanda).

Poinformuj znajomych

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Inne artykuły na blogu

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ………………………….

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

O blogu

Cieszę się, że mogę Państwa powitać na moim blogu. To miejsce gdzie będzie można dowiedzieć się nieco więcej o stronie praktycznej prawa zamówień publicznych, aniżeli o dosłownym brzmieniu przepisów ustawy.

Zło na świecie płynie niemal zawsze z niewiedzy, dobra zaś wola może wyrządzić tyleż szkód, co niegodziwość, jeśli nie jest oświecona (…).

Albert Camus

W ramach omawianych zagadnień akcent położony będzie zarówno na prawidłowym stosowaniu prawa przez zamawiającego w ramach przyznanych mu kompetencji, jak i realizowaniu przez wykonawców uprawnień, a także czynieniu przez nich zadość obowiązkom wynikającym z przepisów. Wydaje się bowiem, że czasami znajomość przepisów okazuje się być niewystarczająca w ich pełnym zrozumieniu, określeniu rzeczywistego ratio legis oraz kształtowaniu świadomości prawnej osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych. W obliczu częstych nowelizacji przepisów, niejednolitej linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej („KIO”), odmiennej ocenie prawnej niektórych zagadnień prezentowanej przez KIO i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a także nasilającej się konkurencji na rynku zamówień publicznych, zachodzi potrzeba stworzenia swojego rodzaju systemu nawigacji w procesie udzielania zamówień publicznych.

Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać.

Marcus Tullius Cicero

Celem prowadzonego przeze mnie bloga jest sygnalizacja istniejących szans i zagrożeń w procesie udzielania zamówień publicznych. Moją ambicją będzie nie tylko gromadzenie, uporządkowanie i utrwalanie wiedzy, ale również wskazywanie na możliwości bezpiecznego zastosowania jej w praktyce. W moich wpisach będę przedstawiać komentarze do nowelizacji przepisów prawa, a także analizy aktualnych problemów prawa zamówień publicznych związanych zarówno z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu, jak i ubieganiem się o uzyskanie publicznego kontraktu.

Wszystkie materiały opublikowane na blogu zostały opracowane przeze mnie lub przez osoby współpracujące z Kancelarią. Wszelkie prawa do materiałów umieszczonych na blogu należą do mnie, o ile nie zastrzeżono inaczej. W prezentowanych artykułach zamieszczone zostały (podlinkowane) sygnatury akt cytowanych wyroków KIO (tym samym istnieje możliwość szybkiego zapoznania się z pełną treścią tychże wyroków KIO, opublikowanych na stronie www.uzp.gov.pl). 

Materiały mają charakter informacyjno – przeglądowy, a tym samym nie stanowią porady lub opinii prawnej. W sprawie uzyskania porady w indywidualnych sprawach lub opinii prawnej należy kontaktować się bezpośrednio z Kancelarią.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…