„Rewolucja śmieciowa”- ostatnie zmiany w prawie dotyczące podejmowania uchwał i organizacji przetargu

Photo by Gary Chan

Nareszcie dopuszczalne  stanie się elastyczne ustalanie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez łączne zatosowanie wskazanych w ustawie kryteriów (liczby mieszkańców, ilość zużytej wody, powierzchnia lokalu).

W ostatnim czasie rozpędu nabiera, zapoczątkowana ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1337), „rewolucja śmieciowa”. W Dzienniku Ustaw ukazują się kolejne akty prawne, kształtujące nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, a organy administracji i sądy administracyjne rozpoczęły tworzenie dorobku orzeczniczego w tym zakresie.

Istotne zmiany

I tak, najważniejszym (i też najbardziej chyba oczekiwanym przez samorządy) aktem prawnym, jest bez wątpienia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 25 stycznia 2013 r., która w dniu 13 lutego 2013 r. została podpisana przez Prezydenta RP. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Do najważniejszych zmian należy bez wątpienia zmiana (skromna od strony brzmienia przepisu, bo polegająca na dwukrotnym zastąpieniu spójnika “albo” spójnikiem “lub”), art. 6j ust. 1 ustawy. Dzięki tej zmianie możliwe stanie się, postulowane od jakiegoś już czasu przez środowiska samorządowe, bardziej elastyczne ustalanie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez łączne zatosowanie wskazanych w ustawie kryteriów (liczby mieszkańców, ilość zużytej wody, powierzchnia lokalu). Dotychczasowe brzmienie przepisu art. 6j ust. 1 uniemożliwiało łączne zastosowanie tych kryteriów.Zdaniem samorządów poprzedni stan prawny nadmiernie ograniczał swobodę uchwałodawczą i nie pozwalał na uwzględnienie lokalnych potrzeb i uwarunkowań. Większa “paleta możliwości” w określaniu zasad ustalania opłaty przez radę gminy, wynika też z dodanego w art. 6j przepisu ust. 2a, zgodnie z którym stawki opłaty można zróżnicować w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy.

Do mniej istotnych zmian, które wprowadza nowelizacja, należy stworzenie podstawy do poboru opłaty w drodze inkasa oraz możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prawodawca lokalny musi przy tym mieć na uwadze fakt, że składanie deklaracji w formie elektronicznej jest przewidziane w ustawie, a tym samym w uchwale, określającej wzór deklaracji, taka możliwość musi zostać uwzględniona. W przeciwnym wypadku uchwała może zostać uznana za niezgodną z prawem. Wszystkie wydane do tej pory akty prawa miejscowego zostały, na mocy przepisu przejściowego, utrzymane w mocy, co nie oznacza jednak, że nie należy ich dostosować do nowego brzmienia przepisów ustawowych, jako przepisów wyższej rangi.

Kompetencje nadzorcze nad uchwałami “śmieciowymi”

Nowelizacja “nie dotyka” natomiast kwestii organu nadzoru właściwego do oceny uchwał dotyczących stawek opłaty za odbiór odpadów. Analiza charakteru prawnego tejże opłaty przemawia za poddaniem przedmiotowych uchwał nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1113)do RIO należy nadzór nad uchwałami w sprawie podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa. Takie odesłanie do Ordynacji podatkowej znajdziemy w art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co stanowi poważny argument dla tezy, przyznającej kompetencje nadzorcze właśnie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Stanowisko Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (początkowo) było jednak w tym zakresie odmienne, albowiem uznawało wojewodów za organ właściwy do kontroli legalności uchwał dotyczących opłat. Kwestii tej – aczkolwiek nie bezpośrednio – dotyczy orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 28 grudnia 2012 r. sygn. I SA/Lu 932/12, w którym to orzeczeniu WSA oddalił skargę gminy na uchwałę kolegium RIO w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości płaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi   składanymi przez właściciela nieruchomości. W uzasadnieniu wyroku, WSA obszernie uzasadnił pogląd, przyznający kompetencje nadzorcze RIO oraz odniósł się do stanowiska Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, oceniając przedstawione w nim argumenty jako w znacznej mierze pozaprawne. Bez względu na trafność (lub też nie) argumentacji zawartej w stanowisku ministerstwa nie ma ono przymiotu wykładni oficjalnej ani tym bardziej autentycznej, lecz podlega ocenie adresatów ustawy jak każda inna opinia prawna w tym zakresie. Warto zaznaczyć, że oficjalne stanowisko Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji uległo istotnemu złagodzeniu, albowiem ministerstwo – uwzględniając argumentację, zawartą w powołanym wyroku WSA – ostatecznie dostrzegło właściwą rolę (kompetencje) Regionalnej Izby Obrachunkowej w omawianym zakresie. Jednocześnie, zwrócono uwagę, że “(…) weryfikowanie legalności przedmiotowych uchwał oraz w konsekwencji podejmowanie środków nadzorczych będzie wymagało współdziałania regionalnych izb obrachunkowych oraz wojewodów (…).”

Zagadnienie kompetencji w zakresie badania legalności uchwał dotyczących deklaracji w sprawie wysokości opłat należy rozpatrywać również w świetle rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. sygn. PN.4131.62.2013. Wyrażone zostało bowiem stanowisko, zgodnie z którym nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy zamieszczenie we wzorze deklaracji pasusu o odpowiedzialności karnej za zawarcie w deklaracji danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Tym samym wojewoda, wyrażając swoje stanowisko, którego prawidłowość nie budzi jakichkolwiek watpliwości, faktycznie uznał się za oragan właściwy do dokonywania takiej oceny. Sygnalizowane powyzej przykłady wyraźnie wskazują, że w kwestii nadzoru nad uchwałami dotyczącymi opłat “śmieciowych” istnieje pewnego rodzaju spór kompetencyjny pomiędzy potencjalnie właściwymi w tej sprawie organami – wojewodą i RIO.

Wybór wykonawcy na usługę odbierania odpadów komunalnych

Nowelizacja nie zmieniła innej kontrowersyjnej regulacji – obowiązku udzielania zamówienia na odbieranie odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.  Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej “pzp”. Według ankiety przeprowadzonej przez Ministerstwo Środowiska pod koniec października zeszłego roku 88% gmin nie podjęło jeszcze żadnych działań w sprawie organizacji postępowania o udzelenie zamówienia publicznego w tym zakresie. Wydaje się, że powodem takiego powszechnego opóźnienia była niepewnośc stanu prawnego jednostek samorządu terytorialnego, które oczekiwały jeszcze na zmianę prawa w tym zakresie, gdyż możliwość wyjęcia spod rygoru stosowania przepisów pzp spółek komunalnych była zarówno przedmiotem odrębnych inicjatyw ustawodawczych jak i poprawek zgłoszonych do projektu senackiego. Ostatecznie jednak przepisy w tej kwestii nie uległy zmianie. Nic nie wskazuje również aby Ministerstwo Środowiska planowało w tym zakresie jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje. W tej sytuacji gminom nie pozostaje nic innego, jak przystąpić do organizacji przetargu, zwłaszcza że 1 lipca 2013 r. wejdzie w życie przepis wprowadzający administracyjną karę pieniężną do 50.000 zł za niezorganizowanie przetargu, nakładaną przez wojewódzkiego inspektora środowiska.

Wymagany potencjał techniczny, czy sposób wykonania zamówienia

W kontekście czynności podejmowanych w celu należytego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego warto zaznaczyć możliwości ukształtowania poszczególnych istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zawsze będzie uprawniony do sprecyzowania warunku udziału w postępowaniu i uzależnieniu go od posiadania przez wykonawcę odpowiedniego potencjału technicznego. Z drugiej zaś strony zamawiający powinien w opisie przedmiotu zamówienia, zwrócić uwagę na istotne kwestie związane bezpośrednio ze sposobem wykonywania zamówienia. Ograniczenie się do ogólnego stwierdzenia w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że “zamówienie powinno być wykonane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa” wydaje się niewystarczające. Podkreślenia wymaga przy tym fakt, że również zamawiający powinien uwzględnić ustawowe wymagania nałożone na wykonawców, wpływające na faktyczny wzrost kosztów wykonania zamówienia. Zmiana stanu prawnego w takim zakresie powinna znaleźć odzwierciedlenie w szacunkowej wartości zamówienia  (zasada należytej staranności przy szacowaniu wartości zamówienia). W tym kontekscie należy zwrócić uwagę m.in. na rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122). Rozporządzenie określa wymagania stawiane podmiotom odbierającym odpady w zakresie wyposażenia technicznego, pojazdów do odbierania odpadów komunalnych oraz usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej. Baza ta musi być usytuowana w gminie, z której terenu odbiera się odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy na terenie, do którego podmiot odbierający odpady posiada tytuł prawny. Jednym z wymogów dotyczących pojazdów jest konieczność wyposażenia ich w system wykorzystujący technologię pozycjonowania satelitarnego (GPS) wraz z możliwością zapisywania i przechowywania danych o trasie pojazdu. Te i inne wymagania zawarte w rozporządzeniu mogą w praktyce stanowić istotną barierę dla firm decydujących się na udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Powstaje zatem pytanie, na jakim etapie wymagania te muszą być spełnione – czy w chwili złożenia oferty, czy też nie później niż z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi.

Wydawać by się mogło, że skoro, powołane wyżej rozporządzenie, dotyczy podmiotów odbierających odpady, to podmioty, które dopiero zamierzają prowadzić taką działalność po ewentualnym wygranym przetargu nie są jeszcze tymi wymaganiami związane. Konieczność dysponowania bazą na terenie gminy bądź w jej pobliżu może być trudna do spełnienia w szczególności przez przedsiębiorców, którzy dopiero zamierzają świadczyć swoje usługi na terenie konkretnej gminy. Z drugiej jednak strony należy wziąć pod uwagę treść przepisu art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiera umowę z przedsiębiorcą wybranym w drodze przetargu. Dopuszczenie do udziału w przetargu wykonawców niespełniających wymagań określonych w rozporządzeniu mogłoby prowadzić do sytuacji, w której – pomimo wcześniejszych deklaracji – wykonawca po wygraniu przetargu i zawarciu umowy nie dostosuje swojego przedsiębiorstwa do wymogów określonych przepisami prawa. Z tego względu za celowe uznać należy żądanie przez zamawiającego spełniania przez wykonawców warunków, wynikających z powołanego wyżej rozporządzenia, już w chwili składania oferty.

Już wkrótce na naszym blogu napiszemy więcej na temat przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę odbierania odpadów komunalnych.

Poinformuj znajomych

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Inne artykuły na blogu

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ………………………….

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

O blogu

Cieszę się, że mogę Państwa powitać na moim blogu. To miejsce gdzie będzie można dowiedzieć się nieco więcej o stronie praktycznej prawa zamówień publicznych, aniżeli o dosłownym brzmieniu przepisów ustawy.

Zło na świecie płynie niemal zawsze z niewiedzy, dobra zaś wola może wyrządzić tyleż szkód, co niegodziwość, jeśli nie jest oświecona (…).

Albert Camus

W ramach omawianych zagadnień akcent położony będzie zarówno na prawidłowym stosowaniu prawa przez zamawiającego w ramach przyznanych mu kompetencji, jak i realizowaniu przez wykonawców uprawnień, a także czynieniu przez nich zadość obowiązkom wynikającym z przepisów. Wydaje się bowiem, że czasami znajomość przepisów okazuje się być niewystarczająca w ich pełnym zrozumieniu, określeniu rzeczywistego ratio legis oraz kształtowaniu świadomości prawnej osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych. W obliczu częstych nowelizacji przepisów, niejednolitej linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej („KIO”), odmiennej ocenie prawnej niektórych zagadnień prezentowanej przez KIO i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a także nasilającej się konkurencji na rynku zamówień publicznych, zachodzi potrzeba stworzenia swojego rodzaju systemu nawigacji w procesie udzielania zamówień publicznych.

Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać.

Marcus Tullius Cicero

Celem prowadzonego przeze mnie bloga jest sygnalizacja istniejących szans i zagrożeń w procesie udzielania zamówień publicznych. Moją ambicją będzie nie tylko gromadzenie, uporządkowanie i utrwalanie wiedzy, ale również wskazywanie na możliwości bezpiecznego zastosowania jej w praktyce. W moich wpisach będę przedstawiać komentarze do nowelizacji przepisów prawa, a także analizy aktualnych problemów prawa zamówień publicznych związanych zarówno z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu, jak i ubieganiem się o uzyskanie publicznego kontraktu.

Wszystkie materiały opublikowane na blogu zostały opracowane przeze mnie lub przez osoby współpracujące z Kancelarią. Wszelkie prawa do materiałów umieszczonych na blogu należą do mnie, o ile nie zastrzeżono inaczej. W prezentowanych artykułach zamieszczone zostały (podlinkowane) sygnatury akt cytowanych wyroków KIO (tym samym istnieje możliwość szybkiego zapoznania się z pełną treścią tychże wyroków KIO, opublikowanych na stronie www.uzp.gov.pl). 

Materiały mają charakter informacyjno – przeglądowy, a tym samym nie stanowią porady lub opinii prawnej. W sprawie uzyskania porady w indywidualnych sprawach lub opinii prawnej należy kontaktować się bezpośrednio z Kancelarią.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…