Zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia

Photo by Bill Oxford

Jednym z bardziej doniosłych zagadnień związanych z postępowaniem uzupełniającym jest niewątpliwie zasada jednokrotnego wezwania, która – w odróżnieniu od podstawowych zasad procesu udzielania zamówień publicznych – nie znajduje bezpośredniego odzwierciedlenia w przepisach pzp.

Trudno jest mówić o prawidłowej interpretacji tejże zasady albowiem nie wynika ona wprost z żadnego przepisu. Problemem jest właściwe jej stosowanie – w ramach dyskrecjonalnej władzy zamawiającego – przy uwzględnieniu indywidualnych stanów faktycznych. Pomijając już aspekt szybkości i sprawności postępowania, zaznaczyć należy, że granicą stosowania zasady jednokrotności wezwania, stanowią przede wszystkim podstawowe zasady wydatkowania środków publicznych, o których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), a także podstawowe zasady procesu udzielania zamówień publicznych. W ocenie KIO „art. 26 ust. 3 pzp nie wprowadza zasady jednokrotności, która wynika z orzecznictwa sądów powszechnych oraz Krajowej Izby Odwoławczej. Zasada ta nie może być mechanicznie stosowana do wszystkich stanów faktycznych. Wiodące znaczenie należy przypisywać zasadom wynikającym wprost z przepisów ustawy pzp, tj. zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców” (KIO/UZP 1102/08). KIO zwraca uwagę, że „z zapisów art. 26 ust. 3 pzp regulujących instytucję wezwania do uzupełnienia dokumentów nie wynika czy czynność wezwania ma mieć charakter jednorazowy czy wielokrotny, czy może odnosić się do poszczególnych dokumentów lub ich braku, czy odnosić się ma do wszystkich dokumentów, jakie na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy pzp wykonawca ma złożyć w postępowaniu. W ocenie KIO „przeważa pogląd jednorazowego wezwania do uzupełnienia poszczególnego wadliwego dokumentu lub braku dokumentu, niezależnie od tego czy zamawiający wskazał w sposób prawidłowy czy nieprawidłowy kierunek uzupełnienia dokumentu.” Szczególnego podkreślenia wymaga przy tym fakt, że „jednorazowość wezwania do uzupełnienia dokumentu odnosi się nie do wszystkich dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu, ale do poszczególnego dokumentu, potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu” (KIO/UZP 827/08). Wydaje się jednak, że opinia KIO w zakresie dominującego stanowiska w omawianym przypadku jest zbyt kategoryczna, o ile konieczność stosowania zasady uniezależnia od sposobu podejmowania czynności przez zamawiającego. Należy zwrócić uwagę na rozbieżność w najnowszym orzecznictwie KIO, którego analiza pozwala na identyfikację dominującej tendencji do ograniczania zasady jednokrotnego wezwania do uzupełnienia.

Ograniczenia w stosowaniu zasady

Ewentualne odstąpienie od zasady jednokrotnego wezwania do uzupełnienia może uzasadniać uprzedni, wadliwy sposób wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów. Zamawiający zobowiązany jest zatem zarówno do szczegółowego opisu braków oraz sprecyzowaniu żądania dotyczącego zakresu prawidłowego uzupełnienia. W tym kontekście uzasadniony jest pogląd wyrażony w orzecznictwie KIO, zgodnie z którym „zamawiający wzywając wykonawcę do uzupełnienia dokumentów, na podstawie art. 26 ust. 3 pzp, winien szczegółowo określić, jakie są podstawy prawne i faktyczne wezwania, wskazując jednocześnie, o jakie informacje ma zostać uzupełniona oferta. Jeżeli zamawiający wzywa wykonawcę do uzupełnienia dokumentów o określone informacje, to nic nie stoi na przeszkodzie powtórnego wezwania w zakresie innych informacji, nawet w zakresie tego samego dokumentu i tego samego warunku” (KIO 742/11, KIO 1944/11).W ocenie KIO za czynność, wprowadzającą w błąd wykonawcę, można bowiem uznać wezwanie, które nie zawiera zastrzeżeń do treści już złożonych dokumentów, ponieważ w takiej sytuacji wykonawca może uzupełnić dokument w zakresie, którego nie oczekuje zamawiający, a stwierdzony przez niego błąd pozostawić bez poprawy (KIO/UZP 2583/10). Jednocześnie KIO zwraca uwagę, że „jeżeli zamawiający wyraźnie wskazał, iż wzywa do złożenia wyjaśnień złożonego wykazu robót na podstawie przepisu art. 26 ust. 4 pzp, choć powinien wezwać do uzupełnienia tego dokumentu, to taki błąd zamawiającego nie może powodować dla wykonawcy niekorzystnych skutków w postaci zamknięcia drogi do uzupełnienia braków w złożonych dokumentach, natomiast mógłby uzasadniać dokonanie odrębnego wezwania, tym razem do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 pzp.”(KIO/UZP 2602/10; KIO/UZP 2618/10). Zdaniem KIO„Instytucja poprawiania błędnych dokumentów opiera się na stwierdzeniu błędu przez zamawiającego, czyli błąd powinien być skonkretyzowany i wskazany przez zamawiającego w wezwaniu do uzupełnienia dokumentu. Jeżeli zamawiający nie wskaże wszystkich błędów w dokumencie, w wezwaniu do uzupełnienia dokumentu, to powinien ponownie wezwać do uzupełnienia dokumentu, wskazując błąd do którego naprawienia Wykonawca nie był uprzednio zobowiązany w wezwaniu do uzupełnieniu dokumentu. Nie można wprost stosować zasady, że do uzupełnienia dokumentu nie można wzywać wielokrotnie, jeżeli zamawiający zauważa błędy nie w toku jednej czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu, ale w toku wielokrotnych czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu, z powodu zauważonych każdorazowo innych błędów.” (KIO/UZP 1774/09). Na istotne znaczenie sposobu dokonywania czynności przez zamawiającego (wezwanie do uzupełnienia) w kontekście oceny dopuszczalności odstąpienia od zasady jednokrotności wezwania KIO zwraca uwagę w kolejnym wyroku, w którym wskazuje, że zamawiający ma prawo wyjaśniać już uzupełniony dokument, jeżeli ma co do niego wątpliwości. Zdaniem KIO zamawiający powinien zawsze jednoznacznie ustalić, czy istnieją podstawy do wykluczenia wykonawcy. W ocenie KIO „Dla ustalenia, czy doszło do naruszenia pzp (…) nie ma znaczenia przywołana przez zamawiającego w piśmie podstawa wezwania, a treść wezwania.” (KIO/UZP 2470/10). 

Innym wyjątkiem od omawianej zasady jest uzupełnianie takich samych dokumentów przez inne podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego. KIO zwraca uwagę, że „wezwanie do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, dotyczących innego członka konsorcjum niż ten, którego dotyczyło wcześniejsze wezwanie, nie narusza art. 26 ust. 3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 pzp, nawet jeżeli wezwany jest on do uzupełnienia tego samego rodzaju oświadczeń lub dokumentów (KIO/UZP 33/09).

Standardy europejskie wyjaśniania/ uzupełniania

W kontekście omawiania zagadnień związanych z postępowaniem uzupełniającym, w tym prawidłowego stosowania zasady jednokrotnego wezwania do uzupełnienia, należy wskazać, że art. 26 ust. 3 pzp stanowi implementację art. 51 Dyrektywy 2004/18/WE, dalej: dyrektywa 18/2004, zgodnie z którym zamawiający może wezwać do uzupełnienia lub wyjaśnienia zaświadczeń i dokumentów, przedłożonych na potrzeby wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Taka redakcja, powołanego przepisu, w żadnym stopniu nie przesądza o tym, że zamawiający może zwracać się o uzupełnienie wyłącznie jednorazowo. W wyniku porównania obu przepisów stwierdzić natomiast należy, że ustawodawca (krajowy) przewidując – co do zasady – obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i uzupełniającego, ograniczył tym samym dyskrecjonalną władzę zamawiającego. Identyfikując jednak pewną analogię w brzmienie powołanych przepisów, w celu prawidłowej interpretacji przepisu art. 26 ust. 1 pzp, warto odnieść się również do orzecznictwa ETS zarówno w zakresie, dotyczącym obowiązku równego traktowania wykonawców (art. 2 dyrektywy 18/2004), jak i w zakresie kompetencji do żądania uzupełnienia dokumentów (art. 51 dyrektywy18/2004).

W pierwszej kolejności należy wskazać na wyrok ETS z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie C 599/10, wydany na skutek wniosku z pytaniem prejudycjalnym, złożonego przez Sąd Najwyższy Republiki Słowacji w dniu 17 grudnia 2010 r. W zakresie oferty niedokładnej lub niezgodnej z wymogami technicznymi zawartymi w specyfikacji, ETS stwierdził m.in., że „Przy wykonywaniu uprawnień dyskrecjonalnych, którymi dysponuje instytucja zamawiająca, ma ona obowiązek traktowania różnych kandydatów w sposób równy i lojalny, tak aby pod koniec procedury selekcji ofert i mając na uwadze jej wynik, żądanie udzielenia wyjaśnień nie prowadziło do wrażenia, że w sposób nieuprawniony faworyzuje lub defaworyzuje kandydatów, do których to żądanie było skierowane.” (pkt 41), Jednoznacznie zwrócono uwagę na sposób występowania zamawiającego z żądaniem udzielenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów, wyznaczając swojego rodzaju standardy postępowania w tym zakresie. W ocenie ETS wskazane żądanie zamawiającego powinno w szczególności:

 1. zostać skierowane w sposób jednakowy do wszystkich przedsiębiorstw znajdujących się w tej samej sytuacji, o ile brak jest obiektywnie weryfikowalnej okoliczności mogącej uzasadnić odmienne traktowanie kandydatów w tym względzie, w szczególności, gdy mając na uwadze pozostałe aspekty, ofertę należy w każdym razie odrzucić (pkt 43),
 2. odnosić się do wszystkich punktów oferty, które są niedokładne lub niezgodne z wymogami technicznymi zawartymi w specyfikacji, przy czym instytucja zamawiająca nie może odrzucić oferty ze względu na niejasność jej aspektu, który nie był przedmiotem owego żądania (pkt 44).

Należy również pamiętać o orzeczeniach ETS, odnoszących się do spraw, związanych z zasadami równego traktowania oferentów oraz wynikający z nich obowiązek przejrzystości, w tym wyłączenie ryzyka faworyzowania i arbitralności ze strony instytucji zamawiającej (por. Wyrok z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie C 454/061 Pressetext Nachrichtenagentur, Zb. Orz. s. I 4401, pkt 31, 32; Wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C 496/992 Komisja przeciwko CAS Succhi di Frutta, Rec. s. I 3801, pkt 111).

Poinformuj znajomych

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Inne artykuły na blogu

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ………………………….

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

O blogu

Cieszę się, że mogę Państwa powitać na moim blogu. To miejsce gdzie będzie można dowiedzieć się nieco więcej o stronie praktycznej prawa zamówień publicznych, aniżeli o dosłownym brzmieniu przepisów ustawy.

Zło na świecie płynie niemal zawsze z niewiedzy, dobra zaś wola może wyrządzić tyleż szkód, co niegodziwość, jeśli nie jest oświecona (…).

Albert Camus

W ramach omawianych zagadnień akcent położony będzie zarówno na prawidłowym stosowaniu prawa przez zamawiającego w ramach przyznanych mu kompetencji, jak i realizowaniu przez wykonawców uprawnień, a także czynieniu przez nich zadość obowiązkom wynikającym z przepisów. Wydaje się bowiem, że czasami znajomość przepisów okazuje się być niewystarczająca w ich pełnym zrozumieniu, określeniu rzeczywistego ratio legis oraz kształtowaniu świadomości prawnej osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych. W obliczu częstych nowelizacji przepisów, niejednolitej linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej („KIO”), odmiennej ocenie prawnej niektórych zagadnień prezentowanej przez KIO i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a także nasilającej się konkurencji na rynku zamówień publicznych, zachodzi potrzeba stworzenia swojego rodzaju systemu nawigacji w procesie udzielania zamówień publicznych.

Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać.

Marcus Tullius Cicero

Celem prowadzonego przeze mnie bloga jest sygnalizacja istniejących szans i zagrożeń w procesie udzielania zamówień publicznych. Moją ambicją będzie nie tylko gromadzenie, uporządkowanie i utrwalanie wiedzy, ale również wskazywanie na możliwości bezpiecznego zastosowania jej w praktyce. W moich wpisach będę przedstawiać komentarze do nowelizacji przepisów prawa, a także analizy aktualnych problemów prawa zamówień publicznych związanych zarówno z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu, jak i ubieganiem się o uzyskanie publicznego kontraktu.

Wszystkie materiały opublikowane na blogu zostały opracowane przeze mnie lub przez osoby współpracujące z Kancelarią. Wszelkie prawa do materiałów umieszczonych na blogu należą do mnie, o ile nie zastrzeżono inaczej. W prezentowanych artykułach zamieszczone zostały (podlinkowane) sygnatury akt cytowanych wyroków KIO (tym samym istnieje możliwość szybkiego zapoznania się z pełną treścią tychże wyroków KIO, opublikowanych na stronie www.uzp.gov.pl). 

Materiały mają charakter informacyjno – przeglądowy, a tym samym nie stanowią porady lub opinii prawnej. W sprawie uzyskania porady w indywidualnych sprawach lub opinii prawnej należy kontaktować się bezpośrednio z Kancelarią.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…